Banki komercyjne

Banki komercyjne specjalizują się w obsłudze i organizacji ruchu pieniądza między podmiotami gospodarującymi a ludnością. Podstawowym celem działania takich banków jest gromadzenie pieniędzy, udzielanie pożyczek i kredytów, rozliczenia pieniężne w obrocie krajowym i zagranicznym, przyjmowanie wkładów pieniężnych, emisja bankowych papierów wartościowych, operacje czekowe i wekslowe oraz wiele innych wynikających z czynności bankowych. Prawo bankowe określa te działania mianem czynności bankowych. Instytucje te nastawione są głównie na zysk, prowadzą równolegle różne rodzaje działalności oraz zajmują się inwestycją środków pieniężnych, z czym wiąże się określone z góry ryzyko. Bank taki musi się charakteryzować nieograniczoną wypłacalnością i płynnością w przepływie pieniędzy (gdy klient zechce wypłacić cały swój majątek, bank musi to zrobić w określonym czasie), przestrzeganiem przepisów finansowych, działaniem zapewniającym zaufanie do banku i przeciwdziałaniem dotyczącym nagłego wycofania zgromadzonych środków przez klienta.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie